transport i spedycja
(94) 342 55 58

RODO

Bałtyk-Transport Ewa Przychodzka-Wiewióra
75-668 Koszalin, ul. Zwycięstwa 259

Firma Bałtyk – Transport przetwarza informacje z rożnych ogólnodostępnych źródeł ( takich
jak Internet czy giełdy transportowe), jak też z otrzymywanej korespondencji biznesowej,
tworząc swoją bazę danych. Wśród tych danych mogą pojawić się takie, które są danymi
osobowymi na gruncie nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzaliśmy
o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu
na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też innych źródeł.
Ponieważ mamy Państwa adres mailowy, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu Państwa
danych osobowych.
W związku z tym informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”), jest Bałtyk – Transport Ewa
Przychodzka – Wiewióra z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 259 75-653 Koszalin, NIP
669-228-77-41, REGON 320472139.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na
adres: Bałtyk – Transport Ewa Przychodzka – Wiewióra, 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa
148, lub mailowo pod adres: biuro@baltyktransport.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może
być:

– wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. A
RODO),
– konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
– wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. C
RODO),
– konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. D RODO).

4. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskaniu zleceń transportowych od
naszych klientów i realizowaniu ich za pomocą współpracujących z nami podwykonawców.
Realizacja naszych uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące
realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji,
czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących
danego zlecenia.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń transportowych,
zlecanych firmie Bałtyk – Transport, obsługi innych produktów oferowanych przez Bałtyk –
Transport, jak również do celów statystycznych.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane
podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, z takich źródeł jak na
przykład: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, ofert handlowe, giełdy
transportowe.

7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków
bezpieczeństwa.

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci, podwykonawcy
Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie
uzasadnionych interesów.

9. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym („państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego
realizacja konkretnego zlecenia transportowego.

10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu
prawo do żądania od Administratora:
– dostępu do Państwa danych osobowych;
– sprostowania Państwa danych osobowych;
– usunięcia Państwa danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przeniesienia Państwa danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może
być ograniczona innymi przepisami prawa czy tez ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z
wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w pkt 2
powyżej.

12. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom
RODO, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane
decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

14.Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej,
i organizacyjnej ochrony danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.